Загальна інформація для споживача про компанію та послуги

Shape
НАЙМЕНУВАННЯ ДЕТАЛЬНІШЕ
Повне та скорочене найменування юридичної особи: Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-капітал» (ТОВ «ФК «Кредит-капітал»)
Ідентифікаційний код юридичної особи: 35234236
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 79018, Львівська обл., місто Львів, вул.Смаль-Стоцького, будинок 1, корпус 28
Перелік фінансових послуг: Види фінансових послуг:НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ; НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ
Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

PCOLLEСT HOLDING LIMITED (Пколлект Холдінг Лімітед). Ідентифікаційний код згідно Витягу (реєстровий номер): НЕ 257115, Місцезнаходження: вул. Темістоклі Дерві, 5, Еленіон Білдінг, п/с 1066, Нікосія, Кіпр. (Themistokli Dervi, 5 Elenion Building, 1066 Nicosia, Cyprus). Особа є акціонером (учасником) надавача фінансових послуг, з часткою в статутному капіталі надавача фінансових послуг 100,00 %

Кінцевим бенефіціарним власником та особою, яка здійснює контроль та вирішальний вплив на управління і діяльність надавача фінансових послуг ТОВ «ФК «Кредит – Капітал» є Ewa Zackovicz (Ева Заковіч).

Склад Виконавчого органу: Генеральний директор Хробак Мар'ян Романович
Склад наглядової ради: Наглядова рада відсутня.
Інформація про відокремлені підрозділи: Відокремлені підрозділи відсутні.
Ліцензії та дозволи: Товариство має наступні ліцензії (видані на підставі Розпорядження Нацкомфінпослуг №2437 від 08.06.2017 року): НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ; НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ
Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: Факти порушення справи про банкрутство відсутні.
Інформація про початок процедури ліквідації: Факти початку процедури ліквідації відсутні.
Режим робочого часу: Понеділок-п’ятниця 9:00-18:00, без обіду. Субота-неділя – вихідні дні.
Ціна/тарифи фінансових послуг:

Ціна/тарифи на вказані фінансові послуги:

- проценти за користування кредитом (позикою) у розмірі від 6% до 24% річних, одноразова комісія за видачу кредиту 1,5% від суми виданого кредиту

Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги: Для вирішення спірних питань у досудовому порядку, споживачі мають змогу звернутися безпосередньо до Товариства, викласти в чіткій і зрозумілій формі свої зауваження. Питання розглядаються Товариством в порядку та у строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян». Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг Національним банком України передбачено на сайті за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection
Орган, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: Органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (крім ринку цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення), є Національний банк України, вул. Інститутська, 9 м. Київ, 01601, Україна, тел. 0 800 505 240, веб сайт https://bank.gov.ua/
Фінансова послуга, що пропонується до надавання клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта:

Договором передбачена можливість Клієнта отримати грошові кошти у позику, без цільового призначення, без застави за фіксованою процентною ставкою.

Договір споживчого Кредиту, укладається шляхом приєднання Позичальника до Правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту та укладення окремого Договору у письмовій формі, в якому узгоджуються сума позики, строк, вартість послуги та інші умови договору.

Проценти за користування кредитом (позикою) становлять від 6% до 24% річних, одноразова комісія Кредитора за видачу кредиту становить 1,5% від суми виданого кредиту.

Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами: Фінансова установа не пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.
Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість: Додаткові фінансові послуги фінансовою установою не надаються.
Інформація про наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб: "Товариство" не надає супровідних послуг, та не використовує послуги кредитних посередників/третіх осіб при укладенні кредитного договору
Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги: Не передбачена сплата податків або зборів за рахунок позичальника.
Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги: Фінансова послуга надається клієнтам на умовах, визначених відповідним договором позики. У випадку дострокового повернення позики, клієнт зобов’язується повернути Товариству суму позики та сплатити проценти за фактичну кількість днів користування позикою. Плата за факт дострокового повернення позики відсутня.
Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу: У власності членів виконавчого органу часток Товариства немає.
Наявність у клієнта/позичальника права на відмову від договору про надання фінансових послуг: Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Договору позики відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від Договору позики, Позичальник повідомляє Товариство у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення строку передбаченого для відмови від Договору позики. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору позики, Позичальник зобов’язаний повернути Товариству грошові кошти, одержані згідно з Договором позики, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення (включно) за ставкою, встановленою Договором позики.
Строк, протягом якого клієнтом/позичальником може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору: Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення договору відмовитися від договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.
Наявність у клієнта/позичальника права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій: Кредитний договір може бути достроково розірваний на підставі взаємної згоди сторін. Одностороннє розірвання Договору допускається лише у випадках прямо передбачених законодавством та умовами кредитного договору. Клієнт вправі розірвати чи іншим чином припинити Кредитний договір в односторонньому порядку в будь-який момент його дії, за умови відсутності у Клієнта заборгованості перед Товариством за Кредитним договором на момент такого розірвання чи іншого припинення договору, що підтверджується даними бухгалтерського обліку Товариства, шляхом надсилання письмового повідомлення Товариству. Позичальник має право здійснити повне або часткове дострокове погашення заборгованості за Кредитним договором дострокове погашення дозволено без застосування будь-яких штрафних санкцій та/або додаткових комісій.
Порядок внесення змін та доповнень до договору про надання фінансових послуг: Зміни та доповнення до договору по надання фінансових послуг допускаються лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором про надання фінансових послуги або законом. законом. Зміни та доповнення вчиняються шляхом підписання додаткової угоди про внесення змін та доповнень до договору.
Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги: Розмір фіксованої процентної ставки, передбаченої договором про надання фінансових послуг не може бути збільшена Товариством без письмової (такої, що прирівнюється до письмової) згоди клієнта.
Наявні та можливі схеми кредитування: Надання кредитів за рахунок власних коштів здійснюється Товариством в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів у національній валюті України на банківський рахунок та/або платіжну картку Позичальника.
Серія, номер та дата видачі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: ФК № 170 від 23.10.2007р